• Olomouc | Velká Bystřice
  • +420 725 635 385
  • info@it-balon.cz
Registrace atleta (GDPR)
Navigace: : Home \ Registrace atleta (GDPR)

[ninja_form id=7]

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků a v souvislosti s mým členstvím v

Atletickém klubu Olomouc z. s. se sídlem 17. listopadu 1139/3, 779 00 Olomouc, IČO 41031369

a

Českém atletickém svazu se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 00539244 (dále jen „Správce“)

je tento Správce povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu, v platném znění (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje:

1. Jméno a příjmení,

2. Datum narození

3. Rodné číslo,

4. Adresu místa pobytu,

5. U cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu a spolku.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely Českého atletického svazu, včetně zasílání obchodních sdělení Českým atletickým svazem na moji e-mailovou adresu. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a mé osobní údaje nebudou pro tento účel nadále zpracovávány.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje:

1. Fotografie,

2. Videa,

3. Zvukové záznamy,

4. Sportovní výsledky

a to za účelem:

* Marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

* Prezentace na webu,

* Prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

* Prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé:

1 telefonní číslo,

2 e-mail,

3 rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

* mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),

* požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

* na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

* na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

* na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

* odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

* podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.