• Olomouc | Velká Bystřice
  • +420 725 635 385
  • info@it-balon.cz
Registrace atleta (GDPR)
Navigace: : Home \ Registrace atleta (GDPR)

[ninja_form id=7]

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků a v souvislosti s mým členstvím v

Atletickém klubu Olomouc z. s. se sídlem 17. listopadu 1139/3, 779 00 Olomouc, IČO 41031369

a

Českém atletickém svazu se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 00539244 (dále jen „Správce“)

je tento Správce povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu, v platném znění (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje:

1. Jméno a příjmení,

2. Datum narození

3. Rodné číslo,

4. Adresu místa pobytu,

5. U cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu a spolku.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely Českého atletického svazu, včetně zasílání obchodních sdělení Českým atletickým svazem na moji e-mailovou adresu. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a mé osobní údaje nebudou pro tento účel nadále zpracovávány.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje:

1. Fotografie,

2. Videa,

3. Zvukové záznamy,

4. Sportovní výsledky

a to za účelem:

* Marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

* Prezentace na webu,

* Prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

* Prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé:

1 telefonní číslo,

2 e-mail,

3 rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

* mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),

* požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

* na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

* na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

* na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

* odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

* podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

Single Event Page

This is a single event page with sample content. This layout is suitable for most websites and types of business like gym, kindergarten, health or law related. Event hours component at the bottom of this page shows all instances of this single event. Build-in sidebar widgets shows upcoming events in the selected categories.